OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Opće odredbe
Uvjeti kupovina
Plaćanja
Trošak dostave
Dostava
Odgovornost Prodavatelja i Kupca
Raskid ugovora
Prigovori kupaca
Autorska prava
Zaštita osobnih podataka Kupca
Informacije o trgovačkom društvu

OPĆE ODREDBE

Prodavatelj je pravna osoba Nemus Lex d.o.o.  Zagreb, Vukomerečka 2, OIB: 02881690679 koja putem internet stranice www.drogerija.hr i www.drogerija.com.hr (u daljnjem tekstu: Stranica) prodaje proizvode Kupcu. Kupac proizvoda je svaka fizička osoba ili pravna osoba koja kupuje proizvode putem Stranice na način da Prodavatelju preda ponudu za kupnju pojedinog i/ili grupe proizvoda Prodavatelja. 

Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja) i uvjete njenog korištenja, prava na prigovor i raskid ugovora, uvjete dostave, zaštite tajnosti osobnih i drugih podataka i druga pitanja vezana uz Stranicu. 

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je u trenutku primitka potvrde Prodavatelja o narudžbi na e-mail adresu Kupca. Kupnju i dostavu proizvoda moguće je izvršiti samo na području Republike Hrvatske. 

Ovi Opći uvjeti objavljeni su na Stranici. Kupac ima mogućnost i ovlašten je pohraniti odnosno ispisati Opće uvjete na vlastitom kompjuterskom sistemu.

Kupnjom proizvoda putem Stranice smatra se da je Kupac pročitao, primio na znanje sve navedene obavijesti i slijedom toga prihvatio ove Opće uvjete kao sastavni dio kupoprodajnog ugovora. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta.

Kupac fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi Stranica. 

UVJETI KUPOVINE

Internetska kupovina može se ostvariti samo ukoliko se Kupac prijavi na za to predviđenom mjestu te odabere proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju. Minimalni iznos internet narudžbe je 13,27 € |100,00 kn (uključujući PDV) bez troškova poštarine.

Proizvodi koje je moguće kupiti postavljeni su na Stranici, a uz svaki prikazani proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda, cijeni, kao i pripadajući prilozi (izjave o sukladnosti, upute za uporabu, itd.). Ukoliko Kupac izvrši kupovinu proizvoda koji je u međuvremenu prodan tada će Prodavatelj kontaktirati Kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćene cijene, kupovina drugog proizvoda ili isporuka proizvoda u najkraćem mogućem vremenu kada ga Prodavatelj pribavi).

PLAĆANJA

Sve navedene cijene su u eurima (€) i hrvatskim kunama (HRK), osim ako nije drugačije izričito navedeno. Cijene uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Cijene ne uključuju troškove dostave i druge troškove. Cijene ne uključuje troškove telekom operatera Kupca. Istaknute cijene važe u trenutku slanja ponude. Prodavatelj pridržava pravo promjene cijena.

Naručene proizvode, zajedno s troškovima dostave, Kupac može platiti:

1.      pouzećem (u gotovini prilikom primitka),

2.      kreditnom karticom (Visa ili MasterCard),

3.      uplatom na račun prema zaprimljenoj ponudi na osnovu narudžbe.

Kod plaćanja pouzećem moguće je isključivo plaćanje gotovinom.

Prilikom  plaćanja kreditnom karticom, platitelj mora biti osoba ili organizacija koja je vlasnik kreditne kartice. Transakcija se obavlja na sigurnom serveru Raiffeisenbank Austria d.d. (RBA) i RBA jamči sigurnost internetske kupovine zahvaljujući primjeni tzv. 3D sigurnosnih standarda propisanih od strane Visa Internationala (Verified by Visa) i MasterCard Worldwide (MasterCard Secure Code). Više o sigurnosti i načinu plaćanja pročitajte na RBA stranicama usluge RBA e-ToMiTreba.

Kupac je suglasan da, ukoliko Prodavatelj prema vlastitom nahođenju u slučaju sumnje na zlouporabu bilo koje vrste plaćanja, može i izričito je ovlašten bilo koju takvu transakciju bez najave i prethodne obavijesti obustaviti te može sve relevantne podatke predati nadležnim tijelima radi kaznenog progona potencijalnih počinitelja.

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode.

Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude odnosno u trenutku potvrde narudžbe.

Ukoliko Kupac ne može iz bilo kojeg razloga izvršiti plaćanje kupoprodajne cijene, Prodavatelj je ovlašten jednostrano otkazati postupak kupnje.

TROŠAK DOSTAVE

Trošak dostave određen je prema vrijednosti paketa.

Za narudžbe u vrijednosti od 13,27 € |100,00 kn do 39,82 € |300,00 kn poštarina iznosi 3,85 € |29,00 kn.

Za narudžbe veće od  39,82 € |300,00 kuna poštarina je besplatna.

DOSTAVA

Prodavatelj je dužan dostaviti naručene proizvode Kupcu na njegovu adresu ili na adresu treće osobe navedene u narudžbi Kupca.

Dostava naručenih proizvoda u pravilu se obavlja brzom kurirskom službom. Prodavatelj zadržava pravo proizvode dostavljati i na drugi način, primjerice poštom preporučeno ili vlastitom dostavom. Kupac ostavlja Prodavatelju isključivo pravo izbora načina dostave.

Proizvod se smatra isporučenim kada Kupac ili od Kupca ovlaštena osoba parafira pisanu potvrdu o preuzimanju iste te istu dostavi Prodavatelju ili preda dostavnoj službi.

Roba je osigurana od gubitka u dostavi, te ako Kupac nakon 5 radnih dana  od dana predaje narudžbe ne dobije nikakvu obavijest ili isporuku od Prodavatelja, odnosno od poštanske ili kurirske službe, dužan je obavijestiti Prodavatelja kako bi isti mogao poduzeti radnje da se pošiljka nađe ili pošalje zamjenska.

Sve zaprimljene narudžbe biti će otpremljene unutar pet do sedam radnih dana. Dostava na cijelom području RH (osim otoka) u pravilu traje jedan do dva dana (ne računajući pritom dan same narudžbe, neradne dane i praznike).

Detaljnije informacije o dostavi paketa pogledajte na: informacije o dostavi paketa 
Za otoke pogledajte: raspored vožnje kurirske službe za otoke

Napomena za otoke: da bi pošiljka bila isporučena sukladno rasporedu vožnje naše ugovorne kurirske službe, narudžbu je potrebno napraviti do podne minimalno dva radna dana ranije od predviđenog termina isporuke. General Logistics Systems Croatia d.o.o.(GLS) zadržava pravo promjene Rasporeda vožnje i dodatnih usluga bez prethodne najave u slučaju tehničkih problema ili više sile, a u skladu s time ni Prodavatelj u tom slučaju ne preuzima odgovornost.

ODGOVORNOST PRODAVATELJA I KUPCA

Prodavatelj je prema pravu EU-a (Direktiva 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. te čl. 422. Zakona o obveznim odnosima) odgovoran za nesukladnost koja postane očita u roku od dvije godine od isporuke robe.

Za električne uređaje vrijede uvjeti koje je uvoznik uređaja naveo u jamstvenom listu uređaja.

Odgovornost Prodavatelja je ograničena do vrijednosti kupljene robe u trenutku plaćanja.

Kupac je prilikom uručenja kupljene robe dužan provjeriti sadržaj pošiljke za sve pripadajuće dijelove navedene u specifikaciji proizvođača. Kupac je dužan bez odlaganja robu pregledati i u roku od 8 dana obavijestiti Prodavatelja o vidljivim nedostacima robe.

Ako roba ima vidna oštećenja, nedostatke ili se radi o robi koju Kupac nije naručio, Kupac nije dužan preuzeti proizvode, već ih može vratiti kurirskoj službi te obavijestiti Prodavatelja o uočenim nedostacima. Kupac u tom slučaju ima pravo zatražiti zamjensku robu ili zatražiti povrat sredstava. Prodavatelj je dužan Kupca obavijestiti na e-mail adresu o mogućem roku nove isporuke. Kupac tada može prihvatiti novi rok isporuke ili otkazati narudžbu. Odluči li se Kupac na otkazivanje narudžbe, a roba je već plaćena kreditnom karticom, prodavatelj će vratiti novac uplatom na račun Kupca najkasnije u roku od 7 dana od dana primitka uplaćenog iznosa. 

Ukoliko Kupac ili ovlašteni preuzimatelj prilikom same dostave ne bude na adresi dostave roba će se privremeno zadržati u poštanskom uredu ili kod lokalne/regionalne jedinice kurirske službe, a o čemu Kupcu treba biti ostavljena obavijest sa točnim podacima..

Prodavatelj ne može garantirati i odgovarati za brzinu i uspješnost dostave od strane kurirske službe niti snositi bilo kakve posljedice vezane uz istu.

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup Stranici  i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Stranice ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Stranice.

RASKID UGOVORA

Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji zaključen putem Stranice u roku od 14 dana od dana kada je njemu ili osobi koju je on odredio Proizvod predan u posjed. Kupac to može učiniti putem bilo kakve nedvosmislene pisane izjave poslane Prodavatelju na e-mail, adresu ili telefaks Prodavatelja navedene u elektronskoj potvrdi narudžbe u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili e-mail i podatke o naručenom ili primljenom proizvodu.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na sljedećem linku: OBRAZAC

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Ako Kupac jednostrano raskine ovaj Ugovor, Prodavatelj će izvršiti povrat novca koji je primio od Kupca, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zaprimljena odluka Kupca o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko je Kupac odabrao drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju je Prodavatelj ponudio.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. U slučaju da Kupac pristane na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat.

Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje ili preda robu Prodavatelju, odnosno osobi koju je Prodavatelj ovlastio za primanje robe.

Povrat novca biti će izvršen isključivo nakon što Prodavatelj na adresu označenu na računu zaprimi Proizvod. Neposredan trošak povrata robe snosi sam Kupac. Vraćeni Proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži uz priloženu presliku računa. Kupac odgovara za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji u slučajevima definiranim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, a osobito u slučajevima ako je:

  1. ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena.
  2. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
  3. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. U slučaju povrata robe koja je korištena, nema svu pripadajuću ambalažu ili nije dovedena u prvobitno stanje kao na dan kupovine Kupac odgovara za iznos vraćene robe odnosno minimalni iznos od  13,27 € |100 kn. U slučaju povrata robe koja je vidno korištena Prodavatelj ima pravo odbiti povrat u potpunosti.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Prodavatelj će dostaviti Kupcu, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

PRIGOVORI KUPACA

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, Prodavatelj omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore upute putem pošte na adresu Vukomerečka , 10010 Zagreb, odnosno putem elektroničke pošte na adresu [email protected] nakon čega će Prodavatelj obavijestiti Kupca o zaprimljenom prigovoru. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Kako bi Prodavatelj sukladno Zakonu o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga.

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje prekograničnih potrošačkih sporova (Platforma za ORS) na adresi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

AUTORSKA PRAVA

Sav materijal koji se nalazi na Stranici, a koji uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, žigove, audio i video i druge nespomenute dijelove sadržaja Stranice su vlasništvo Prodavatelja ili Prodavatelj ima i zadržava pravo korištenja. Nije dozvoljeno njihovo kopiranje, citiranje, presnimavanje, objavljivanje, distribuiranje ili bilo koji drugi način korištenja bez dopuštenja Prodavatelja, a u skladu sa Zakon o autorskom pravu i srodnim pravim

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA KUPCA

Osobni podaci kupaca pribavljeni putem Stranice zaštićeni su i čuvaju se trajno u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Osobni podaci Kupca biti će upotrjebljeni isključivo u svrhu zaključenja i ispunjenja ugovora i usluga koji su predmet ovih općih uvjeta. Osobni podaci mogu biti upotrjebljeni i za informiranje Kupca o ponudama proizvoda i druge slične komunikacije. Svi se podaci o korisnicima i kupcima strogo čuvaju i dostupni su samo za to ovlaštenim djelatnicima i onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Kupac je ovlašten u svako doba zatražiti dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka, kao i usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhu informiranja.

Kupac jamči da su podaci koje je naveo točni, potpuni i ažurni istiniti te prihvatom ovih općih uvjeta potvrđuje da je suglasan sa uporabom njegovih osobnih podataka u gore navedene svrhe.

Sva komunikacija koja se odnosi na proces narudžbe i sklapanje ugovora o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca obavlja se putem e-pošte i/ili telefonskog broja koje Kupac unosi prilikom procesa registracije.

U slučaju spora pred sudom mjesno je nadležan stvarno nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja.

INFORMACIJE O TRGOVAČKOM DRUŠTVU

Detaljne informacije o trgovačkom društvu i kontakt podatke pogledajte na stranici KONTAKT